MENU
Aula_close Layer 1

Præstelundskolens trivselpolitik

Præstelundskolens trivselspolitik

På Præstelundskolen vægter vi trivsel højt, derfor har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lærere, ledelse og skolebestyrelsen i 2012 udarbejdet denne trivselspolitik.

Trivsel er mange ting: Meget af det vi gør og mange af de tiltag, der er sket og vil ske fremover, har børnenes/elevernes trivsel for øje. Vi begynder med skolens målsætning:

Præstelundskolens målsætning:

Præstelundskolen lægger overordnet vægt på, at børnene skal være glade for at gå i skole, samtidig med at de skal forberedes til at mestre livet.

I den daglige undervisning er det pædagogiske mål at stimulere børnenes nysgerrighed og give dem glæde ved faglig læring.

I undervisningssituationen lægges vægt på, at børnene lærer at samarbejde og tage ansvar for, at de selv og andre får udbytte af undervisningen. Igennem undervisningens forskellige elementer opbygges børnenes selvtillid/selvværd og forståelse af egne og andres evner og muligheder.

En nødvendig forudsætning for at følge en god undervisning er, at omgangsformen på skolen er præget af gensidig respekt, tolerance og anerkendelse. Børnene skal have mulighed for at udvikle deres personlighed og opnå forståelse for andres liv og vilkår.

Pejlemærker for trivselspolitikken:

- Glade børn.

- Glade voksne.

- God kommunikation.

 

Samarbejdet mellem skole/SFO og forældre:

Grundlaget for et godt skole/hjem-samarbejde er, at der er en god kommunikation mellem skole/SFO og hjemmet. Den gode kommunikation bør bygge på gensidig tillid, respekt og anerkendelse. Skolebestyrelsen har i skoleåret 2011/2012 revideret retningslinjer for skole/SFO/hjem-samarbejdet, hvor rammerne for det gode samarbejde er beskrevet. Retningslinjerne kan findes på forældreintra.

Skolens forældreintra er redskabet i den daglige kommunikation mellem skole/SFO og hjemmet. Her findes information om arrangementer, lektier, forældremøder, skole-hjem-samtaler, m.m.. 3

 

Forventninger:

Skolen har følgende forventninger til forældre/elever, for at sikre en god skoledag for eleverne:

- At børnene møder udhvilede og har fået morgenmad

- At de møder til tiden og passer deres skolegang

- At der er ”styr på deres sager”, fx penalhus, idrætstøj og biblioteksbøger

 

Forventningerne er gensidige. Forældre og elever kan ligeledes forvente, at lærerne er udhvilede og passer deres arbejde og har ”styr på deres sager”.

Fællesskab:

Præstelundskolen vægter fællesskabet højt. Det er i fællesskabet, det enkelte barn lærer og udvikler sig til at kunne fungere i det samfund, det er en del af og som det skal kunne fungere i resten af livet. Det er i fællesskabet, det enkelte barn skal finde sit eget værd, men også her skal barnet lære at forstå og respektere andre. Desuden ser vi et godt og stærkt fællesskab som forebyggende mod mobning.

Et stærkt fællesskab opbygges bl.a. ved, at forældrene bakker op om de traditioner og arrangementer, der arrangeres både i skolen og i SFO’en. Her tænker vi bl.a. på sommerfest i SFO’en, klassearrangementer og forældremøder. Desuden er det vigtigt at styrke fællesskabet i den enkelte klasse og på de enkelte torve, ved skolernes motionsdag, overnatningsture, lejrskoler, ture eller andre oplevelser der arrangeres for de enkelte klasser, eller ved skolens teatre, hvor eleverne optræder for hinanden. Elevrådets arbejde er også en vigtig brik i at skabe fællesskab årgangene imellem.

”God læring”:

Vi mener at følgende kan kendetegne ”god læring”:

- Klar organisering af undervisningen.

- Klar struktur både på det ydre og indre plan. Det ”ydre” plan – her tænkes på tilrettelæggelse af det, som skal forgå og hvordan. Det ”indre” plan – at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs formåen og elevens måde af lære på.

- Klare mål for undervisningen – både lærere og elever skal være bevidste om målene for undervisningen.

- Klasserumsledelse – der skabes rammer for undervisningen via lærernes ledelse af klassen, sådan at børn, der ikke gider eller skaber uro, ikke kommer til at sætte dagsordenen for undervisningen.

- Gode relationer mellem barn og voksen, og eleverne imellem bygger på gensidig respekt, ansvar og omsorg.

- Metode-mangfoldighed – variation i undervisningen.

- Udarbejdelse af elevplaner.

4

 

Særlige foranstaltninger:

På skolen er der nogle foranstaltninger for de børn, der umiddelbart har svært ved at indgå i de rammer og relationer, barnet er en del af. Skolen har en AKT-funktion. AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. Skolens AKT-lærere og pædagoger deltager i indsatser for både den enkelte elev, grupper af elever eller hele klasser.

Inklusion:

På Præstelundskolen arbejder vi inkluderende, og ud fra denne udviklingsproces mener vi at understøtte alle elevers trivsel. I et inkluderende læringsmiljø øger vi mulighederne for at eleverne i højere grad deltager aktivt og udvikler stærke personlige, sociale og faglige kompetencer.

I en inkluderende læreproces:

- Tilpasses elevernes behov løbende i samspil med deres motivation og potentialer

- Har skolens medarbejdere god energi og velvilje overfor nye ideer og refleksion over egen praksis

- Udnyttes dynamikken i samspillet på skolen, så alle kan komme til orde, tage initiativer, ytre sig og blive hørt

 

Omsorg:

Vi anser det for vigtigt, at vi drager omsorg for hinanden – det er særlig vigtigt, når der opstår situationer, hvor enkelte personer har det svært f.eks. på grund af skilsmisse eller dødsfald i familien. Skolen har en handleplan til brug i disse situationer.

Sund Skole:

Ikast-Brande Kommune har en skolepolitik med indsatsområder for bl.a. sund kost og motion. Disse indsatsområder er der blevet arbejdet seriøst med på Præstelundskolen igennem de seneste år. Dette har udmøntet sig i kontinuerlig fokus på sund kost på alle klassetrin, samt i SFO’en. Vi anser det for vigtigt, at børnene får et godt morgenmåltid inden skoledagens start, og at børnene har en god og sund madpakke med til frokost.

Der er også fokus på, at børnene i løbet af skoledagen, i SFO’en og i fritiden bevæger sig mere. Børn bevæger sig mere, når de færdes udenfor. Der bliver derfor satset mere på udeliv.

Skolen har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen aktiviteter i nærliggende naturcentre. SFO’en tilbyder aktiviteter en gang om ugen i svømmehallen. 5

 

Skole, SFO og skolebestyrelsen ønsker med dette værdiregelsæt, at sætte fokus på aspekter, som gør, at vi kan have en god skole/SFO, hvor børn og voksne fortsat kan udvikle sig.

- Men vi kan altid blive endnu bedre, og den bedste skole skabes kun i en konstruktiv dialog mellem brugerne af skolen – børn, forældre og ansatte.

 

Trivselspolitik:

Trivsel og forebyggelse af mobning skal være forankret i hele skolens miljø og virke. Når man taler om trivsel og forebyggelse af mobning i de enkelte klasser, lægger vi vægt på, at der arbejdes på at opbygge et godt og trygt miljø i klassen, hvor alle kommer til orde og respekteres trods forskelligheder.

Det er vigtigt, at alle i klassen påtager sig et ansvar for det gode miljø, og at børnene tør sige fra overfor børn, der mobber andre. Hvis mobning opstår, er det vigtigt, at der hurtigt gribes ind – her er det klasselæreren, der sammen med klasseteamet, er omdrejningspunktet. Det er vigtigt, at klassens forældre inddrages.

Til hjælp for underviserne til at undersøge i hvor høj grad eleverne trives, skal alle klasser, 3 gange om året, gennemføre en trivselsundersøgelse vha. www.klassetrivsel.dk. Resultaterne herfra bruges til at afgøre om der er behov for trivselsindsatser på klassen. AKT teamet laver en plan for afvikling af undersøgelserne og hvorledes AKT teamet evt. støtter op om diverse trivselsindsatser.

Trivselspolitikken hænger i alle klasser og kan læses på skolens hjemmeside.